coaching in zelfsturing

Disclaimer

Home / Disclaimer

De informatie op deze website is door CoachHouse met uiterste zorg en aandachtsamengesteld. Tevens wordt er de juiste zorg besteed aan het zo compleet, actueel, correct en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op deze site. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De informatie op deze website is louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. CoachHouse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheiden/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van CoachHouse bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet het (juridische) eigendom zijn van CoachHouse of door haar worden beheerd. Deze externe sites zijn opgenomen ter informatievoor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepvan CoachHouse. CoachHouse geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van externe websites.

CoachHouse garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij CoachHouse en/of haar licentiegevers.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vormen op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoachHouse niet toegestaan.

Veranderingen in de Disclaimer en de site

CoachHouse behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site (www.coachhouse.nl) aan te brengen of de toegang tot haar site te beëindigen op de wijze en op het moment dat zij dat wenselijk en noodzakelijk achten.